درباره

خدمات گروه طراحی هوشمند:

۱- طراحی و ساخت مصنوعات چوبی و MDF به صورت پیش تولید و سفارشی.

۲- طراحی و اجرای دکوراسون داخلی با در نظر گرفتن هنر آمیخته در فناوری.

۳- طراحی و ساخت سیستم های نوردهی روستیک و چوبی مکانهای ورزشی.

۴- طراحی و اجرای محیط های کاری بدون استرس برای شرکت ها ، دفاتر و رستوران ها.